Op de overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

DS Smith Packaging Almelo B.V hanteert de algemene

VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE
CORRUGATED BENELUX ASSOCIATION (CBA)

Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank
te Den Haag op 7 juni 2017

Uitgegeven door
CORRUGATED BENELUX ASSOCIATION (CBA)
Pleinlaan 5 – 1050 Brussel
Telefoon België: 00 32 (0) 2 344 1962
Telefoon Nederland: 00 31 (0) 6 515 33 053.
E-mail: info@golfkarton.org

Artikel 1 – Toepasselijkheid.

a. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, opdrachten en werkzaamheden. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
b. Alle verkoopovereenkomsten die door verkoper worden gesloten worden geacht te zijn gesloten onder toepassing van deze algemene voorwaarden; afwijkende bedingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, binden verkoper slechts indien verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
c. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 2 – Offertes.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 3 – Orders.

Orders door koper gegeven zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, zijn voor hem bindend.
Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn afgesloten of gemaakt.

Artikel 4 – Levering.

a. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Bij franco levering bepaalt verkoper de wijze van verzending. Indien een andere wijze van verzending wordt gevolgd, zijn de eventuele meerdere kosten voor de koper.
c. Kosten van pallets, vlonders, dekborden en dergelijke zijn voor rekening en risico van de koper. De verkoper heeft te allen tijde het recht een pallet terug te vorderen.

Artikel 5 – Risico.

a. Ongeacht de wijze van levering zijn de gekochte goederen voor risico van koper, vanaf het tijdstip dat zij verkopers fabriek, depot of magazijn verlaten.
b. Het door koper of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van verzendadvies, vrachtbrief, reçu of ontvangstbevestiging in andere vorm, geldt als bewijs dat de daarop vermelde zending door koper compleet en in uiterlijk goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde en ondertekende aantekening van de ontvanger op het betreffende document.

Artikel 6 – Eigendom.

De door de verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen verkoper krachtens overeenkomst met koper van deze te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen, ongeacht het bepaalde omtrent het risico in het vorige artikel.

Artikel 7 – Leveringstermijnen.

a. De verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.
b. Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht tot boete- en/of schadevergoeding geven; de koper heeft dan wel het recht de verkoper schriftelijk een andere leveringstermijn van veertien dagen te stellen en indien de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, zal de koper zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, de koop als ontbonden kunnen beschouwen. Indien de gekochte goederen binnen de leveringstermijn verkopers fabriek, depot of magazijn hebben verlaten, wordt verkoper geacht zich aan de bedongen leveringstermijn te hebben gehouden.
c. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zal de verkoper het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming, of de overeenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.
d. De koper is verplicht de goederen af te nemen op of direct na de afgesproken leveringsdatum. Indien de koper de goederen later wenst te ontvangen zullen de kosten van opslag en handling aan de koper worden doorberekend.

Artikel 8 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).

a. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot schadevergoeding en/of nalevering.
b. Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden, zelfs indien deze ten tijde van het aangaan der overeenkomst voorzienbaar waren : storingen in het bedrijf, gebrek aan materialen en energie, staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in een van de Benelux landen, brand, ingrijpen van de overheid, requisitie van voorraden (grondstoffen daaronder begrepen), opdracht van de overheid tot het aanmaken van golfkarton, werkstakingen, bedrijfsblokkades, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden, die een belemmerende invloed op de productie en/of levering hebben.

Artikel 9 – Betaling.

a. Betaling dient plaats te hebben binnen op de factuur gestelde termijn, op door verkoper aan te geven wijze.
b. Zowel voor als tijdens de uitvoering der koopovereenkomst heeft de verkoper het recht contante betaling, vooruitbetaling of zekerheidsstelling te vorderen.
Indien de koper niet voldoet aan hem krachtens deze bepaling opgelegde verplichting heeft de verkoper het recht verdere uitvoering der koopovereenkomst op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan, ofwel de koopovereenkomst voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding ter zake.
c. In geval koper op enigerlei wijze tegenover verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst prompt tekortschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan verkoper verschuldigd is, dadelijk ten volle opeisbaar. Verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onverminderd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van koper voortvloeiende.
d. De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, exploot of soortgelijke acte in gebreke te stellen.
e. Verkoper zal in zodanig geval van koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door verkoper gemaakt ofwel aan deze in rekening gebracht ter zake van de incassering van het door koper verschuldigde.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid verkoper.

a. Verkoper staat er voor in te leveren conform de op het moment van aangaan van de overeenkomst geldende normeringen voor Golfkarton van de Corrugated Benelux Association.
De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van of in verband met enige overeengekomen levering is beperkt tot ten hoogste het faktuurbedrag van deze levering, althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk bij levering in gedeelten tot ten hoogste het betreffende gedeelte van vorenbedoeld bedrag.
b. Adviezen door de verkoper gegeven met betrekking tot kwaliteiten, uitvoeringsvormen, maten enzovoort, worden naar beste weten verstrekt, doch de koper kan jegens de verkoper in verband met bedoelde adviezen geen enkele aanspraak op schadevergoeding maken.
c. In geval van fabricage van goederen naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van koper ontvangen, neemt koper de volle garantie op zich, dat door de fabricage en/of levering van deze artikelen geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel, of enig ander recht van derden wordt aangetast.
Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bovenbedoelde artikelen bezwaar maakt, vrijwaart koper verkoper ter zake van alle vorderingen van welke derde dan ook en is verkoper zonder meer gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding voor gemaakte kosten naast schadevergoeding van koper te verlangen, zonder dat verkoper zijnerzijds tegenover koper tot schadevergoeding gehouden is.
d. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan of verloren gaan van goederen van de koper of van derden, die hem in verband met voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, uitgezonderd die gevallen waarin de schade opzettelijk door verkoper of diegenen voor wie verkoper aansprakelijk is, is veroorzaakt.

Artikel 11 – Klachten.

a. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen acht dagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de verzendnota.
b. In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale leveringstermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve levering mogen zijn, zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.
c. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling

Artikel 12 – Geschillen.

a. Op de relatie tussen koper en verkoper, is het recht van toepassing van het land waarin de verkoper is gevestigd. Het Verdrag der Verenigde Naties Inzake Internationale Koopovereenkomsten Betreffende Roerende Zaken is niet van toepassing.
b. Geschillen, die niet in der minne tussen koper en verkoper opgelost kunnen worden, zullen worden beslist door de rechter, van het arrondissement van de statutaire zetel of woonplaats van de verkoper.

Artikel 13 – Afmetingen.

a. Dozen zijn binnenwerks gemeten en de maten in millimeters worden vermeld in de volgorde : lengte – breedte – hoogte.
b. Bij vakverdelingen wordt het aantal vakjes vermeld in de volgorde: aantal lagen, aantal langs de lengte en vervolgens aantal langs de breedte van de doos.
c. Bij platen is de eerst vermelde afmeting evenwijdig aan de richtingen van de golf; onder richting van de golf verstaan de richting van één golfrug of golfdal.
Op afmetingen is in elke richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 5 mm., alles tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de koper verkoper verzoekt op de door hem bestelde verpakking de EAN-code aan te brengen, dan zal verkoper dit overeenkomstig kopers aanwijzingen met inachtneming van de voorschriften van EAN Nederland of België doen. Verkoper is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk van de leesbaarheid van de EAN-code of dergelijke coderingen door apparatuur die daarvoor door koper of diens afnemers wordt gebruikt.

Artikel 14 – Kwaliteitsverschillen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur van de gebruikte drukinkten, alsmede voor kleine afwijkingen van het karton.
Een tolerantie van maximaal 8% op het gramgewicht op de oorspronkelijke componenten is toegestaan.

Artikel 15 – Afwijkingen besteld kwantum.

Ten aanzien van het bestelde kwantum zijn per formaat de navolgende afwijkingen toegestaan:
– 20% bij partijen van minder dan 1.000 stuks;
– 15% bij partijen van 1.000 tot en met 5.000 stuks;
– 10% bij partijen van meer dan 5.000 stuks.
Bij strikt vereiste kwantums zal de prijs met 10% verhoogd worden.

Artikel 16 – Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz.

a. Plannen, tekeningen, modellen, drukproeven enz. die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling, zullen koper in rekening gebracht worden.
b. De plannen, tekeningen, modellen, drukproeven, stansvormen en drukstempels, door verkoper vervaardigd, blijven verkopers eigendom, zelfs indien koper een deel van de kosten heeft betaald.
c. De deelname in de onkosten verzekert aan de koper dat dit materiaal uitsluitend voor hem gebruikt zal worden, en dat tot op het ogenblik dat het om een of andere reden uit de omloop wordt genomen.
d. Het bewaren van dit materiaal kan alleen gewaarborgd blijven tot een jaar na het laatste gebruik.
e. De plannen, tekeningen, drukproeven, films, modellen enz. behorende aan koper verblijven in de ruimten van verkoper voor risico van koper.

Artikel 17 – Heffingen.

Alle heffingen door of vanwege de overheden opgelegd dan wel voortkomend uit voor de golfkartonindustrie geldende maatregelen of convenanten zullen worden doorberekend.

Artikel 18 – Eerdere versies.

Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden zijn vervallen.

Corrugated Benelux Association (CBA),7 juni 2017.